#1

Xu Hướng Thông Thường

Healthy Market

#2

Thị Thị Tích Lũy

Ranging (Consolidation – Flat market)

How to read candlestick momentum and candlestick momentum trading?

 • a. Giá tao Higher Highs và Lower Low => các HH sẽ thể hiện lực văng tăng của nến (momentume)
 • b. Giá tao Lower Highs và Lower Low => các LL sẽ thể hiện lực văng giảm của nến (momentume)
 • c. Các mô hình inside bar sẽ triệt tiêu lực văng
 • d. Outside bar:

  • High của nến trước kết hợp với Lower Low của nến sau tạo ra lực văng tăng
  • Lower của nến trước kết hợp với Higher High của nến sau tạo ra lực văng giảm

How to read the direction of candlestick momentum trading and price?

 • Healthy market (uptrend)

  • Lực đẩy sóng lớn, di chuyển lớn => Up Movement
  • Lực đẩy tạo sóng nhỏ, di chuyển nhỏ => Down Movement
  • Trong uptrend, nến tạo ra các HH và HL
 • Ranging (consolidation – flat market)

  • Các dao động trong vùng này là tương đồng, hoặc gần như tương đồng
  • Không tạo ra mô hình giá
 • Healthy downtrend:

  • Lực đẩy sóng lớn, di chuyển lớn => Down Movement
  • Lực đẩy tạo sóng nhỏ, di chuyển nhỏ => Up Movement
  • Trong uptrend, nến tạo ra các LH và LL

How to trade momentum trading based on inside / outside swing trading

 • SnR phụ: sau khi giá chạm và đảo chiều tại level, không xác nhận việc hoán đổi vị thế (change of polarity), SnR phụ trở thành SnR chính => CALL tại Support và PUT tại resistance
 • SnR chính: Sau khi hoán đổi vị thế thành công, SnR phụ đã trở thành SnR chính. Tại đây, giá có thể tạo ra các Fake breakout hoặc breakout hoàn chỉnh, phụ thuộc và độ mạnh của trend và số lần chạm vào Key level mới hình thành.
 • Cách vào lệnh:

  • Trong UpTrend chính, CALL tại support mạnh
  • Trong DownTrend chính, PUT tại resistance mạnh

Hoán đổi vị thế: