Shooting star đảo chiều kênh giá

  • Xu hướng giảm chính

  • Giá trước đó đang giao dịch giữa Mid bb và dev2

  • Trước đó đã củng cố 2 lần, cho thấy đường Mid bb là kháng cự mạnh

  • Tại lần củng cố thứ 3, tạo ra cây nến shooting star, reject từ mid bb và đóng cửa dưới mid