Engulfing đóng cửa trên EMA200 Flat

 • Giá ở trên dev2 kéo xuống dev2 dưới, cắt qua EMA200 phẳng

 • Sau đó hồi lại EMA200 bằng 1 mô hình Engulfing, đóng cửa trên EMA200

 • Lấy đường EMA200 làm điểm vào lệnh cho sự an toàn

Marubozu – được tạo ra đúng mong đợi của Engulfing

 • Nến đóng cửa trên EMA20 – trên tất cả EMA

 • Nến xảy ra đúng như mong đợi đảo chiều, tiếp tục xu hướng

 • Lấy đường EMA20 làm điểm vào lệnh

Nến bia mộ tăng (x5)

 • Nến bia mộ xanh, râu trên gấp 5 lần thân cho thấy áp lực phía người mua lớn

 • Selling pressure -> Tiếp tục xu hướng tăng

Kết thúc xu hướng

 • Nến trước đó là cây pinbar xanh, râu trên không phá vỡ đỉnh trước đó.

 • Nến đóng cửa dưới đường kháng cự

 • Đảo chiều vì xu hướng đã tạo ra đáy mới