25%

Xu Hướng Chính Và Phụ

25% Major Trend and Minor Trend in your favor

25%

Hỗ Trợ hoặc Kháng Cự Mạnh

25% Strong Support & Resistance Level ( Major Key Level)

10%

Thân Nến Thực

10% real body

10%

Tỷ lệ giữa bóng / bấc / đuôi so với thân nến thực

10% Ratio between shadow/wick/tail in relation to real body

10%

Tỷ lệ giữa bóng trên / bấc / đuôi và bấc / bóng / đuôi dưới

10% Ratio between upper shadow/wick/tail and lower wick/shadow/tail

How to read upper shadow and lower wick, tail, all about wicks, shadows, tails?

  • Lực đẩy thị trường được xác định bằng râu nến, tỉ lệ râu và thân nến, tỉ lệ giữa râu trên và râu dưới, vị trí đóng giá (gần hay xa so với vị trí mở giá???
  • Nến tăng: Nếu râu trên dài hơn râu dưới (selling pressure + 1), nếu râu trên dài hơn thân nến (selling pressure + 1), thân nến xanh (buying pressure + 1) => Selling pressure ưu thế
  • Nến giảm: Nếu râu dưới dài hơn râu trên (buying pressure + 1), nếu râu dươic dài hơn thân nến (buying pressure + 1), thân nến đỏ (selling pressure + 1) => Buying pressure ưu thế
  • Công thức này được dùng cho mọi loại nến để xác định lực đẩy hiện tại của thị trường.
  • Lực đẩy thị trường chỉ là một phần rất nhỏ làm căn cứ vào lệnh,
  • Những mô hình nến đặc biệt như hammer, inverted hammer, doji… đều có thể đọc lực, chúng là những mẫu nến rất tốt để vào lệnh.

How to read upper shadow and lower wick, tail, all about wicks, shadows, tails?