#1

Tăng

Call

#2

Giảm

Put

How to read exponential moving average, EMA explained, rules 4 EMA SMA …?

  • 1. Constriction: EMA200 và EMA100 đang hội tụ lại với nhau và giá di chuyển lên xuống 2 đường ngày -> Thể hiện vùng tích lũy và xu hướng sẽ còn tiếp tục -> Giao dịch theo kiểu PULLBACK.
  • 2. Expanding: EMA20 nằm trùng hoặc song song với đường BB giữa -> Đoạn thị trường đang xu hướng mạnh -> Giao dịch theo kiểu PULLBACK
  • 3. Flatness: EMA200 hoặc EMA100 nằm ngang, giá di chuyển vượt ra đường EMA200 và sau đó chui vào trong vùng EMA200 và 100, thể hiện đoạn thị trường tích lũy -> Thị trường còn tiếp tục xu hướng -> Giao dịch theo kiểu FAKE BREAKOUT.
  • 4. SnR: EMA200 đang hội tụ về EMA100, giá chuyển vượt ra khỏi EMA100 và quay đầu vào lại, thể hiện đoạn thị trường đang xu hướng -> Giao dịch theo kiểu FAKE BREAKOUT/ PULLBACK
  • 5. Steepness: EMA20 đang có độ dốc rất hướng lên trên/ hướng xuống dưới rất cao, giá di chuyển về EMA20 và tiếp tục -> Thể hiện xu hướng mạnh -> Giao dịch theo kiểu PULLBACK
  • 6. Crossing: Các đường EMA cắt qua nhau, giá đi chuyển qua lại các đường EMA -> Thể hiện đoạn thị trường tích lũy -> Giao dịch theo kiểu FAKE BREAKOUT

How to read exponential moving average, EMA explained, rules 4 EMA SMA …?