#1

Tăng

Call

#2

Giảm

Put

How to identify entry points, how to find entry points, when to enter into a trade?

  • Điểm vào lệnh luôn luôn nằm trên/hoặc dưới giá đóng của của nến trước đó, và nằm dưới/trên điểm mà giá bị từ chối giá.
  • Phần này đã được giải thích chi tiết trong từng tín hiệu trade – phần 1

How to identify entry points, how to find entry points, when to enter into a trade?