How to trade with Candlestick Math (Mathematics) the right way?

  • Chênh lệch giữa giá mở cửa của nến đầu tiên và giá đóng cửa nến cuối cùng tạo thành thân nến sau khi thực hiện cộng nến;
  • Giá cao nhất trong các nến trước khi cộng là giá cao nhất của nến cộng, giá thấp nhất trong các nến trước khi cộng là giá thấp nhất của nến sau khi cộng
  • Giá cao nhất trong các nến trước khi cộng là giá cao nhất của nến cộng, giá thấp nhất trong các nến trước khi cộng là giá thấp nhất của nến sau khi cộng
  • Kết quả của cây nến sau khi cộng thể hiện sức mạnh của bên mua hoặc bán, là căn cứ để giá tiếp diễn hay đảo chiều.
  • Phần thân nến bị cộng mà tạo thành râu nến mới, thể hiện lực đẩy của bên mua hoặc bên bán.
  • Theo khung thời gian, tỉ lệ giữa thân nến và râu nến có thể cung cấp hướng di chuyển của thị trường trong thời gian ngắn sau đó.
  • 2 nến hiện tại, cần ít nhất 2 nến tiêp theo để phô bày. Theo đó, nếu thực hiện cộng 2 nến tạo ra một pattern, thì cần ít nhất 2 nến tiếp theo để chứng minh pattern đó.

How to trade with Candlestick Math, candlestick mathematics calculation secrets