How to trade rejections and how to distinguish a real, proper rejection from a invalid rejection?

#1

20% – Trend Chính và Phụ trong sự quen thuộc của bạn

20% – Major Trend and Minor Trend in your favor

#2

20% – SnR Mạnh

20% – Strong Support & Resistance Level ( Major Key Level)

#3

20% – Mô nến có xác nhận

20% – Candlestick Pattern which confirms your expectation

#4

20% – Từ Chối Giá

20% – Rejection

How to trade rejections and how to distinguish a real, proper rejection from a invalid rejection?

  • Setup cần dựa trên 4 yếu tố: trend, SnR mạnh, Mô hình nến, Rejection
  • Rejection sẽ xác nhận việc có nên vào lệnh hay không, sau khi phân tích trend, mô hình nến và cản mạnh
  • Rejection tốt là một di chuyển rất nhanh và mạnh, thể hiện việc sellers hoặc buyers bắt đầu tham gia thị trường, đẩy giá theo đúng hướng di chuyển mà trader đã dự đoán
  • Những Rejection không hiệu quả thường xảy ra khi giá chưa chạm vào vùng SnR mạnh và không phù hợp với điều kiện thị trường (trend)
  • Uptrend: Rejection phải từ dưới SnR hướng lên theo trend
  • Downtrend: ngược lại với Uptrend
  • Nến tăng: Rejection cần xác nhận từ dưới lên theo hướng tăng
  • Nến giảm: ngược lại với nến tăng
  • SnR: Rejection phải từ dưới lên với hướng uptrend và từ trên xuống với hướng downtrend